contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki
projecten
Is Brabant veilig? Als we kijken naar het aantal slachtoffers door grotere incidenten met het vrijkomen van giftige stoffen, explosies of grotere bedrijfsbranden lijkt dit wel het geval. Dit komt mede door de extra aandacht en inspanningen van afgelopen jaren en de investering in capaciteit en deskundigheid bij gemeenten. We zijn beter dan een aantal jaren geleden in staat risicovolle situaties te overzien en te beoordelen, normen te stellen en deze waar nodig ook te handhaven. Maar het kan altijd beter. Via het programma Brabant Veiliger wordt Brabantbreed gewerkt aan het permanent verbeteren van de veiligheid. Een van de speerpunten is het waarborgen van voldoende en continue expertise.

Waarborgen expertise
Externe veiligheid is een specialisme waarin je routine moet kunnen opbouwen dat je er niet ‘even bij doet’. Dit maakt het vooral voor kleinere gemeenten en gemeenten met relatief weinig risicovolle situaties, moeilijker om dit zelf te organiseren. Maar ook grotere gemeenten hebben niet altijd de expertise om bijvoorbeeld complexe berekeningen over risico’s rond bedrijfscomplexen uit te voeren of deze te controleren. Daarvoor wordt dan gebruik gemaakt van gespecialiseerde adviesbureaus en/of milieudiensten. Deze situatie is zowel voor veel individuele instanties als voor Brabant als geheel niet doelmatig en niet effectief.

Verkenning mogelijkheden samenwerking
Arena Consulting ondersteunt de provincie bij de optimalisering van de huidige organisatie van de expertise. In grote lijnen worden de volgende projectstappen gezet:
  • vastleggen actuele situatie
  • bepalen randvoorwaarden voor waarborgen expertise
  • uitwerken mogelijke manieren van organiseren
  • vertalen naar concrete voorstellen voor samenwerking

Het project neemt de Maatlat Externe Veiligheid als vertrekpunt. Van daaruit wordt als tweede stap bekeken aan welke randvoorwaarden een organisatie moet voldoen. Pas daarna wordt als derde stap gekeken naar wat binnen deze randvoorwaarden mogelijke manieren van organiseren zijn. Bij de randvoorwaarden en alternatieven van organiseren wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de ontwikkelingen bij gemeenten in meer brede zin. Bovendien wordt een onderscheid gemaakt tussen het perspectief op termijn en het vinden van oplossingen voor kritische situaties waarvoor op korte termijn oplossingen moeten worden geboden.

Projectaanpak
Het project is gestart in mei 2009 en loopt naar verwachting door tot en met november 2009. Binnen het project wordt vanuit drie invalshoeken gekeken naar de randvoorwaarden voor het borgen van de expertise op gebied van externe veiligheid: die van betrokken specialisten, die van ‘interne klanten’ (planontwikkeling, vergunningverlening etc.) en die van het management.

400_Projectplanning BrabantEV
Hiertoe zijn drie expertpanels gesteld die de achtereenvolgende projectstappen doorlopen. Deels afzonderlijk en deels gezamenlijk. Met het oog op het draagvalk voor het resultaat worden tijdens het project twee integrale (internet)peilingen uitgevoerd bij alle instanties. De eerste peiling (zomer 2009) richt zich vooral op de randvoorwaarden waaraan de borging van expertise op het gebied van externe veiligheid moet voldoen. De tweede (najaar 2009) richt zich op de voor- en nadelen van verschillende organisatie-alternatieven. Rond deze peilingen worden ook dialoogbijeenkomsten georganiseerd.

Meer informatie:
John Smits

Klik hier voor meer informatie over de provincie Brabant.