contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki
projecten
Binnen de gemeente Moerdijk heeft de 'veiligheidsstaf' de taak om bestuurlijk en ambtelijk te adviseren over de hele bandbreedte aan veiligheidskwesties (fysiek, sociaal, crisisbeheersing) en waar nodig zorg te dragen voor de signalering, agendering en coördinatie daarbij. Veiligheid heeft extra aandacht bij de gemeente Moerdijk vanwege de aanwezigheid van risicovolle bedrijven en een zeehaven en enkele grotere incidenten. De gemeente Moerdijk is in dat opzicht – en qua oppervlakte – een atypische kleine gemeente. De gemeente heeft Arena Consulting de opdracht gegeven de veiligheidsorganisatie door te lichten via een quickscan.

De organisatie van de veiligheidsstaf is gemodelleerd naar de in 2010 door Arena in opdracht van de Provincie Noord-Brabant uitgevoerde verkenning ‘Georganiseerde veiligheid’. Het gekozen organisatiemodel als zodanig staat voor de gemeente niet ter discussie. Wel is de vraag of de wijze waarop het model is ingevuld (onder meer qua capaciteit en expertise) en ingebed (aanhaking bij de rest van de organisatie en de omgeving) voldoende en op efficiënte wijze garanties biedt voor het houden van zicht en grip op mogelijke risico’s. Daaraan gekoppeld is de vraag op welke punten verbeteringen mogelijk zijn.

moerdijk1

Meer specifiek moet de quickscan een antwoord geven op de volgende vragen:
 1. Wat is het fysieke en sociale risicoprofiel van de gemeente?
 2. Hoe is de organisatie die zicht en grip moet houden op deze risico’s nu ingericht? (organisatiemodel, capaciteit, expertise, werkprocessen, aansturing, informatievoorziening etc.)
 3. In hoeverre heeft de gemeente met de huidige organisatorische invulling voldoende zicht en grip op de belangrijkste veiligheidsrisico’s?
 4. Welke verbeterpunten zijn er voor de organisatie, met name als het gaat om:
  • De inrichting van de coördinerende taak en adviseurschap van de veiligheidsstaf
  • De benodigde capaciteit, expertise en ondersteuning /  ondersteunende middelen van de veiligheidsstaf
  • De aanwezige basiskennis bij de veiligheidsstaf, afdelingen, politiek en bestuur
  • De specialistische kennis (die regionaal kan worden betrokken)

De quickscan bestrijkt zowel het fysieke als sociale domein en wordt uitgevoerd aan de hand van gesprekken met de veiligheidsstaf, de betrokken afdelingen, het bestuur, het havenschap, de politie, de veiligheidsregio en de omgevingsdienst. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bestaande documenten.

Meer informatie: John Smits

Klik hier voor meer informatie over de gemeente Moerdijk.