contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki
projecten
ZOBwerkDe gemeente Eindhoven heeft de ‘frontoffice’ voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein belegd bij de stichting WIJeindhoven. Dit geldt ook voor de eerste intake inzake werk en inkomen. De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en delen van de Participatiewet gebeurt in samenwerking door 5 gemeenten in de regio (GRWRE) via twee uitvoeringsorganisaties: Ergon en het nieuw opgerichte (op te richten) Participatiebedrijf. Het laatste is nu nog een ‘virtuele organisatie’ waaraan de gemeenten en Ergon capaciteit en middelen toeleveren.

Over de toekomstige inrichting van het klantproces inzake werk(en inkomen), de inrichting van de organisatie daarvan, de positionering in de keten (tussen WIJeindhoven en P-bedrijf), de keuze tussen zelf doen en in de markt wegzetten én de bestuurlijke en organisatorische aansturing van het geheel, moeten de komende periode bestuurlijke keuzes worden gemaakt. Het bestuur van de GRWRE heeft afgesproken om  met een duidelijke positiebepaling te komen en om op 10 april a.s. een voorstel voor de toekomstige positionering, inrichting en aansturing van het P-bedrijf te laten presenteren.

De gemeente Eindhoven heeft Arena Consulting gevraagd daarin te ondersteunen.

De uit te voeren (advies)opdracht moet samengevat een volgende resultaat hebben:

1. Een binnen de gemeente Eindhoven (door bestuur en management) breed gedragen positionpaper P-bedrijf waarin in elk geval is opgenomen:
  • Een positionering van welke taken (werkzaamheden) de gemeente zelf wil (moet) uitvoeren en welke in de markt worden belegd
  • De positionering van het toekomstige P-bedrijf in relatie tot de taak en opdracht van WIJeindhoven op het gebied van werk(en inkomen)
  • Een doorkijk in wijze waarop de doorontwikkeling van de organisatie rond het Werkleerbedrijf, re-integratietrajecten voor nieuwe bijstandscliënten en andere tweedelijns participatiedienstverlening kan plaatsvinden.
2. In februari 2017 een presentatie / tussenrapportage daarover aan de gemeente Eindhoven en de partnergemeenten in GRWRE-verband.
3. Het mede organiseren van een bestuurlijk werkbezoek op 6 maart a.s. en het in het programma een plek geven van de tussenrapportage.
4. Een vertaling daarvan naar een optimaal besturingsmodel en presentatie van een integraal voorstel voor positionering, inrichting en besturing van het P-bedrijf richting het bestuur van de GRWRE op 10 april 2017.

Op basis van de rapportage en het advies nemen de deelnemende gemeenten een besluit over het Participatiebedrijf. 

Meer informatie: John Smits

Klik hier voor meer informatie over de gemeente Eindhoven.