contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki
projecten
Stein WkbDe Tweede Kamer besluit binnenkort over het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Met de Wkb verschuift bij nieuwbouw de toetsing aan en het toezicht op bouwactiviteiten van gemeenten naar marktpartijen. Voor gemeenten heeft dit grote impact: een deel van de werkzaamheden valt weg en de inkomsten uit leges worden fors minder. In de praktijk leidt dit laatste nog tot de grootste uitdagingen. Leges van bouwactiviteiten worden immers bij vrijwel alle gemeenten ingezet om overige werkzaamheden in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te dekken. Het wegvallen van deze leges leidt dus bij alle gemeenten tot een verhoogde druk op de financiering achter de toetsing en het toezicht van de Wabo.

Met de Wkb krijgt de gemeente een andere rol, waardoor het bouw- en woningtoezicht bij nieuwbouw gefaseerd komt te vervallen en wordt vervangen door een stelsel van private kwaliteitsborgers, die opereren binnen door de overheid opgestelde regels. Met andere woorden: marktpartijen gaan zelf de kwaliteitstoetsing van het bouwen verzorgen. Het wetsvoorstel heeft tot doel om de kwaliteit van bouwwerken nog meer dan nu te verbeteren en moet meer zekerheden bieden aan opdrachtgevers. Dit wetsvoorstel past binnen de ontwikkelingen rond de Omgevingswet: de rol van de gemeente verschuift van technisch toetser naar regisseur van planprocessen.

In opdracht van de gemeente Stein heeft Arena Consulting een analyse uitgevoerd om de gevolgen van de Wkb voor de gemeente te onderzoeken. De gevolgen zijn zowel kwantitatief bekeken met het Wkb-rekenmodel (formatief/uren en leges/kosten/opbrengsten), als kwalitatief (werkprocessen, deskundigheden, competenties, legesverordening). De analyse heeft geleid tot enkele scenario’s voor de invulling van de taakverschuiving.

Meer informatie:
John Rayer

Klik hier voor meer informatie over de gemeente Stein.