contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki
projecten
VTH-instrumentenEen groeiend aantal gemeenten vraagt zich af wat de meest optimale manier van organiseren van de VTH-taken is. Dit kan zijn ingegeven door ervaringen met de organisatie van de afgelopen jaren, een op handen staande (ambtelijke) fusie, een kerntakendiscussie of de invoering van de Omgevingswet. Belangrijke afweging daarbij is de kosteneffectiviteit van de uitvoering: hoe kan die, met voldoende borging van de kwaliteit en passend binnen de gemeentelijke sturingsfilosofie, zo efficiënt mogelijk worden georganiseerd? Door alles zoveel mogelijk zelf te doen, door de uitvoering (met vergaand mandaat) bij een omgevingsdienst beleggen of iets daar tussenin? En onder welke randvoorwaarden dan?

Om gemeenten te ondersteunen in die afweging, voert Arena Consulting samen met Pro Facto in opdracht van de provincie Noord-Brabant een onderzoek uit. Dat onderzoek moet inzichtelijk maken wat de kosten en de baten zijn van het meer in mandaat bij omgevingsdiensten beleggen van VTH-taken en waar het kantelpunt zit. Zowel voor individuele gemeenten, de verschillende typen processen als voor de gemeenten en omgevingsdiensten samen. 

De onderzoeksaanpak en planning zijn samengevat als volgt:

fasering

Het onderzoek bestaat uit een algemeneverkenning (bureau-analyse bestaande gegevens, aantal interviews en mogelijk digitale bevraging gemeenten), een aantal casestudies van gemeenten die bewust voor een vergaand of juist een zeer beperkt mandaat hebben gekozen, de analyse van een aantal VTH-kernprocessen en een indicatieve doorrekening van het kosteneffect van een aantal uitvoeringsscenario’s, toegespitst op een vergaand of minder vergaand uitvoeringsmandaat voor de omgevingsdiensten. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar verschillende afwegingskaders en ontwikkelingen in organisatie en strategie bij de inzet van het VTH-instrumentarium.

Het onderzoek moet in januari 2018 afgerond zijn. 


meer informatie: John Smits