contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki

Onze werkveldenOmgeving(srecht)
omgeving


Sociaal
participatie003


Veiligheid
veiligheid


Bestuur en organisatie

bestuurenorganisatie
Goed bestuur is niet alleen afhankelijk van verstandige politieke en bestuurlijke keuzes, maar ook van professioneel opererende en soepel samenwerkende organisaties. Professionaliteit en samenwerking zijn noodzaak voor goed bestuur.

In het bestuur en de organisatie van de publieke sector is een aantal grote veranderingen gaande als gevolg van de toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken, de beperktere overheidsfinanciën, de kanteling in het denken over de rol van burgers en overheden, de internationalisering e.d..
  • Toename van (innovatieve en hybride) samenwerkingsvormen en opleving van de schaaldiscussie.
  • Herordening van taken en posities tussen de overheidslagen, onder meer zichtbaar in de decentralisaties in het Sociale Domein en herdefiniëring van de rol van provincies.
  • Versterking van burgerkracht in de vorm van ‘doe-democratie’ en ‘overheidsparticipatie ipv burgerparticipatie’ waarbij ook aandacht is voor actuele thema’s zoals informatiepositie, privacy. 

bestuurenorganisatie

Arena Consulting heeft de afgelopen jaren onder meer bijgedragen aanr:
  • Integrale doorlichting van organisaties
  • Kaderstelling en controle door de gemeenteraad en provinciale staten
  • Voorbereiding herindelingen
  • Opdrachtgeverschap
  • Financieel beheer en complexe doorrekeningen samenwerkingsorganisaties
  • De doelmatigheid en effectiviteit van financieel en interbestuurlijk toezicht
Op het gebied van algemeen bestuur en organisatie werkt Arena Consulting onder meer samen met de Stichting Beleidsanalyse en bestuursondersteuning (Stibabo) en diverse universiteiten.

Meer informatie: Marc van den Heuvel, John Smits