contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki

Onze werkveldenOmgeving(srecht)
omgeving


Sociaal
participatie003


Veiligheid
veiligheid


Bestuur en organisatie

bestuurenorganisatie
De inrichting en het beheer van de fysieke omgeving zijn van grote invloed op gezondheid, veiligheid en de kwaliteit van wonen, werken en recreëren. Traditioneel treedt de overheid via bestemmingsplannen, vergunningverlening en toezicht en aan de hand van sectoraal en eenzijdig geformuleerde normen (milieu, bouw, gezondheid, welstand etc.) sterk regulerend op.

De grote winst hiervan is dat Nederland een hoog beschermingsniveau kent als het gaat om de kwaliteit van de bebouwde omgeving en milieu-invloeden. De keerzijde is dat de aanpak van complexe opgaven soms lastig is door strikte inhoudelijke en procedurele eisen. Ze ontmoedigen bovendien het maatschappelijk initiatief en brengen administratieve en bestuurlijke lasten met zich mee. Daarbij conflicteren de normen en ambities in het fysieke domein soms met die in het sociale of economische domein. Dit zien we bijvoorbeeld bij de herontwikkeling van spoorzones, de renovatie van oudere woonwijken en bedrijfsterreinen of de revitalisering van dorpen, kernen, buurten en winkelcentra. Met de decentralisatie van taken in de zorg zal deze complexiteit alleen maar toenemen.

De opstelling, rol en positie van de overheid verschuift echter: er komt meer ruiimte voor maatschappelijke iniatieveen, daarbij staan de normen niet altijd (in detail) vooraf vast en wordt niet meer alleen vanuit sectorale eisen getoetst, maar wordt een integrale afweging gemaakt. De Omgevingswet die nu in voorbereiding is, moet daarvoor het wettelijk kader bieden.
 
omgeving

De andere rol en positie van de overheid in de ontwikkeling en het beheer van de omgeving heeft ook gevolgen voor het bestuur en de organisatie van diezelfde overheid. Arena Consulting heeft de afgelopen jaren onder meer een bijdrage geleverd aan:

  • De verkenning en inrichting van een groot aantal omgevingsdiensten (zie 'dossier RUD')
  • Bestuurlijke kaderstelling rond de organisatie en aanpak van omgevingsvraagstukken
  • De ontwikkeling, implementatie en borging van kwaliteitseisen in het omgevingsrecht
  • De (her)inrichting van werkprocessen, in het bijzonder tussen front- en backoffice
  • Evaluaties van wetgeving, organisaties en strategieën in het omgevingsrecht
  • Toekomstverkenningen rond omgevingdiensten in het licht van de Omgevingswet
  • Samenwerking in de waterketen
Arena Consulting werkt in het fysieke domein onder meer samen met Beeckk adviseurs en NCOD.

Meer informatie: John RayerJohn Smits