contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki

Onze werkveldenOmgeving(srecht)
omgeving


Sociaal
participatie003


Veiligheid
veiligheid


Bestuur en organisatie

bestuurenorganisatie
Er verandert veel in het sociale domein. Voor burgers, voor instellingen én voor gemeenten. Het gaat niet alleen om een transitie van taken van het rijk naar gemeenten, maar ook om veranderende rol van de overheid bij zorg en begeleiding naar werk. Willen mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en werken zijn er ook veranderingen nodig in het welzijnswerk, onderwijs en de wijze waarop bijvoorbeeld corporaties omgaan met maatschappelijk vastgoed. De decentralisaties raken dus ook de andere beleidsterreinen van de gemeente, bijvoorbeeld als het gaat om wonen, ruimtelijke ontwikkeling, beheer openbare ruimte, economie, veiligheid en armoedebeleid.

participatie003

Gemeenten staan de komende jaren voor grote opgaven. Tot 1 januari 2015 - de voorlopige horizon - zal de aandacht vooral zijn gericht op het overhevelen van de taken en de (her)inrichting van de meest primaire werkprocessen en het maken van afspraken met zorgverleners en instellingen. De echte veranderingen komen echter pas daarna.

De belangrijke opgaven waar gemeenten voor staan (en vragen die zij zich zouden moeten stellen) zijn samenvat in 'Een olifant eet je in stukjes'. De veranderingen worden nu stapsgewijs doorgevoerd. Hoe een en ander uitpakt, bijvoorbeeld in de balans tussen zorg en beschikbare financiële middelen, zal de komende jaren moeten blijken. De decentralisaties zullen dan ook niet via een blauwdruk kunnen worden ingevoerd, maar voor een deel via trial & error. Arena Consulting heeft in dat proces - onder meer in het sociale domein - bijgedragen aan:
  • De doorlichting en (her)inrichting van (samenlopende) werkprocessen (front- en backoffice)
  • De inrichting van samenwerkingorganisaties rond werk- en inkomen
  • De kaderstelling en controle van de gemeenteraad rond verbonden partijen en het sociale domein
  • Evaluatie governance in het sociale domein

In het sociale domein werkt Arena Consulting onder meer samen met PSW en de Stichting beleidsanalyse en bestuursondersteuning (Stibabo).

Meer informatie: Frank van NijkerkenRonald van den Boom

Voorbeeldprojecten Publicaties en presentaties