contactsitemap quickbutton nieuwsbrief 1arenawiki

Onze werkveldenOmgeving(srecht)
omgeving


Sociaal
participatie003


Veiligheid
veiligheid


Bestuur en organisatie

bestuurenorganisatie
Veiligheid is een alom aanwezig element in alle facetten van de samenleving. Of het nu gaat om risico's door gebruik van gevaarlijke stoffen, constructie van gebouwen, verkeer, openbare orde en criminaliteit of om sociale veiligheid. Het organiseren van veiligheid is een complexe aangelegenheid. Bijvoorbeeld door specifieke kennis en vaardigheden voor het beheren van risicovolle processen of het bestrijden van incidenten. Maar door het toegenomen belang van informatie, de technische mogelijkheden om deze te verwerken en én de privacyrisico's daarbij.

veiligheid

De taken die onder meer gemeenten en politie hebben op het gebied van veiligheid zijn de afgelopen jaren zwaarder geworden. Voor gemeenten gaat het niet meer alleen om klassieke taken als openbare orde (als verantwoordelijkheid van de burgemeester), de (brand)veiligheid van gebouwen en het beheersen en voorkomen van milieurisico's. Gemeenten spelen ook in toenemende mate een rol bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit (zoals hennepteelt) en sociale veiligheid (jeugdzorg, mishandeling). De gemeente heeft daarbij enerzijds verschillende rollen en verantwoordelijkheden richting burgers, bedrijven en instellingen. Bijvoorbeeld als het gaat om mulitiprobleemsituaties (huiselijk geweld, schuldproblematiek, betrokken bij hennepteelt etc.). Dat vraag om heldere kaders en afstemming binnen bestuur en organisatie. Anderzijds opereert de gemeente steeds meer in netwerken met politie, belastingdienst, GGD's, woningcorporaties en belangenorganisaties. Voor zaken die de lokale schaal overstijgen is vaak verdergaande samenwerking nodig en zullen deels taken ook (moeten) worden overgedragen. Bijvoorbeeld voor een effectieve aanpak van milieucriminaliteit.

Arena Consulting heeft de afgelopen jaren onder meer bijgedragen aan:
  • Grootschalig evaluatie-onderzoek naar het organiseren van veiligheid
  • Zicht en grip houden op risico's
  • De balans tussen een goede informatiepositie van de overheid en de bescherming van privacy
  • De 'match' tussen het karaker van criminele netwerken en de overheidsorganisatie
  • De aanpak van milieucriminaliteit
  • Het samenspel en samenwerking tussen strafrecht, bestuur en overige instellingen
  • Integriteitstoezicht (vrije beroepen, bestuur)
  • Het organisatorisch en procesmatig verankeren van externe veiligheid bij gemeenten
Op het gebied van veiligheid werkt Arena Consulting onder meer samen met Pro Facto.

Meer informatie: John Smits, John Rayer